POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest PROEUROPA CENTRUM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH ŁÓDŹ – Adam Sitarek z siedzibą w Łodzi przy ul. Przyszkole 2 zwana dalej „Szkołą”

Dane osobowe korzystających z usług Szkoły lub współpracujących ze Szkołą są przetwarzane, jeżeli jest to:

  • niezbędne do nawiązania relacji biznesowej pomiędzy Klientem a Szkołą
  • realizowane w celu realizacji umów,
  • uzasadnione celem scharakteryzowania sposobu korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną

Nie przetwarzamy tych danych osobowych po zakończeniu korzystania przez Klienta z usługi świadczonej przez Szkołę, z zastrzeżeniem możliwości dalszego wykorzystywania tych danych, które są:

  • niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
  • niezbędne do celów marketingowych za zgodą Klienta,
  • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
  • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

Nie przekazujemy przetwarzanych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa

Zgodnie z przepisami prawa Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo poprawiania swoich danych, prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Na serwer obsługujący stronę internetową Szkoły automatycznie zapisuje żądania stron, które są wysyłane gdy Klienci korzystają z witryny internetowej. Dane zawierają żądanie strony wysłane przez Klienta, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Klienta.

Szkoła może wykorzystywać pliki cookies poprzez narzędzia analityczne Salesmanago.

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1, zwanego dalej rozporządzeniem - informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest PROEUROPA CENTRUM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH ŁÓDŹ – Adam Sitarek z siedzibą w Łodzi przy ul. Przyszkole 2

2. Dane osobowe przetwarzamy w celu:

- zawarcia i wykonania oraz świadczenia usług zgodnie z zawartą umową – w związku z niezbędnością przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy ( art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia – podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy ),

- dla celów marketingowych Administratora Danych Osobowych – za zgodą osoby której dane osobowe dotyczą ( art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia – podanie danych jest dobrowolne ),

- w innych przypadkach, dla których podstawę prawną stanowią przepisy prawa np. wynikających z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych

3. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
Jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę będą one przetwarzane do momentu jej wycofania.

5. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane, ani przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Każdemu z Państwa przysługuje prawo żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy uwzględnieniu celów przetwarzania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania.Wskazane wyżej uprawnienia, jesteście Państwo uprawnieni zrealizować w formie oświadczenia złożonego w formie pisemnej na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, jak również w formie elektronicznej na adres jego poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W razie niezgodnego z przepisami oraz umową przetwarzania danych osobowych, każdy z Państwa jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.